Indledning

Denne persondatapolitik har til formål at informere dig som kunde, bruger og samarbejdspartner om, hvordan Aety behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Databeskyttelse er vigtig for Aety, og vi har derfor truffet en række foranstaltninger med henblik på at sikre, at vi overholder regler om beskyttelse af personoplysninger. Det sker i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov.

Persondatapolitikken er gældende for din brug af Aetys hjemmeside, dit kundeforhold til Aety og for hvordan Aety anvender de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger hjemmesiden, er i kontakt med vores konsulenter eller anvender vores øvrige services.

Når du besøger hjemmesiden, henvender dig til vores konsulenter og/eller gør brug af vores services, accepterer du samtidigt vores behandling af personoplysninger, som følge af persondatapolitikken.

Har du spørgsmål til vores persondatapolitik, er du velkommen til at skrive til info@aety.io for at høre mere om dine rettigheder.

Dataansvarlig

Aety Aps er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan drive vores forretning og for at kunne opfylde den aftale/kontrakt, vi har indgået med dig. Herudover opbevarer vi de personoplysninger, som du aktivt har givet samtykke til, at vi må indsamle, opbevare og anvende.

Kontaktoplysninger

Aety Aps

Fruebjergvej 3,

2100 København Ø.

CVR-nr. 39130114

E-mail: info@aety.io

Telefon: +45 2671 2607

Hvilke oplysninger indsamles og hvorfor?

Som et led i det daglige arbejde hos Aety behandler vi en række personoplysninger om alle vores brugere af hjemmesiden samt kunder og samarbejdspartnere. Aety er derfor også meget opmærksom på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside, vores kunder og samarbejdspartnere.

Grundlaget for at behandle dine personoplysninger vil som udgangspunkt være for at kunne besvare din henvendelse eller for at kunne opfylde den aftale om konsulentbistand, som du eller, den virksomhed du er ansat i, har indgået med os. Grundlaget for vores behandling af følsomme personoplysninger vil typisk være et samtykke.

Henvendelse til Konsulenterne

Når du henvender dig til vores konsulenter, indsamler og behandler vores vi personoplysninger om dig i overensstemmelse med Aetys interne retningslinjer for behandling af personoplysninger. Disse retningslinjer er udarbejdet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi registrerer kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan varetage din henvendelse.

Hjemmeside og cookies

For at benytte kontakt formularen på hjemmesiden skal du afgive visse personoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler på hjemmesiden, kan for eksempel omfatte navn, e-mailadresse, privatadresse og lignende identifikationsoplysninger.

Aety benytter endvidere cookies til indsamling af personoplysninger af teknisk karakter. Du Kan læse mere om vores cookiepolitik her.

Sociale medier

Aety bruger forskellige typer af personoplysninger på sociale medier. Herunder de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook, LinkedIn, Twitter mv., dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag.

Vær opmærksom på, hvilke oplysninger du deler når du kommenterer opslag på sociale medier og sørg altid for ikke at skrive personoplysninger som adresse, cpr-nr., dine børns oplysninger mv. i kommentarfeltet. Såfremt dette er relevant for dit kundeforhold, beder vi dig kontakte Aetys kundeservice.

Formålet med behandling af personoplysninger på sociale medier er branding og markedsføring af Aety. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Aetys legitime interesser i at gøre indhold tilgængelig på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Aety, til brug for branding og markedsføring. Oplysningerne slettes, når opslaget bliver slettet, eller når du vælger at trække din reaktion på vores opslag (like, deling mv.) tilbage.

Håndtering af oplysninger om deltagere ved arrangementer

Hvis Aety er vært ved et arrangement, kursus, eller lignende, hvor det er nødvendigt med tilmelding, behandler vi kontaktoplysninger om deltagerne i arrangementet i form af deres navn, hvor de arbejder/titel samt e-mailadresse. Dette gør vi naturligvis for at kunne håndtere tilmeldingerne til arrangementet.

Hvis du deltager i et arrangement, skal du være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde tager situationsbilleder fra arrangementet og deler dem på vores hjemmeside og/eller sociale medier. Formålet hermed er at brande de arrangementer, vi afholder samt Aety som helhed. Hvis du ikke ønsker at være med på eventuelle situationsbilleder, kan du blot oplyse os herom ved starten af et arrangement.

Øvrige forhold

Registrering af nummerplade

Hvis du benytter parkeringsplads på Symbion, skal du registrere din nummerplade for at kunne parkere gratis. Dette er et anliggende mellem dig og Symbion.

Modtagere af dine personoplysninger

Oplysninger som navn, stillingsbetegnelse, arbejdsgiver, telefonnummer og mailadresse kan videregives til samarbejdspartnere i forbindelse med afholdelse af arrangementer og kurser. En videregivelse af personoplysninger, vil fremgå eksplicit under den givne tilmeldingsformular, for at gøre opmærksom på behandlingen og delingen af data.

Der er indgået databehandleraftale med alle eksterne partnere, og ingen eksterne partnere må anvende personoplysninger til andre formål end dem, som Aety opstiller for dem.

Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS)

Alle personfølsomme oplysninger, der indsamles på Aetys domæner, bliver lagret og behandlet indenfor EØS-landene. Aety vil ikke overføre personlige data udenfor EØS-landene uden at informere den pågældende forinden.

Opbevaringsperiode og sletteprocedurer

Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal afgøres af os som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf lægger vi navnlig vægt på, om en fortsat opbevaring af personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare bestemte oplysninger eller dokumenter.

Hvis du retter henvendelse til os

Vi opbevarer altid din henvendelse, indtil denne er færdigbehandlet. Såfremt din henvendelse resulterer i, at vi opretter en konkret sag, vil du herefter blive betragtet som kunde hos os, og sletningen af dine personoplysninger følger derfor vores sædvanlige procedure for håndtering af sagsakter (se nedenfor).

Hvis du har tilmeldt dig et arrangement

Vi opbevarer som udgangspunkt tilmeldingslister i 12 måneder fra, at arrangementet er afholdt. Dette gør vi for at kunne evaluere på, hvem der deltager i arrangementet med henblik på at forbedre indholdet af arrangementet, hvis vi senere udbyder samme arrangement igen. Vi anvender derfor ikke deltagernes oplysninger til eksempelvis at invitere dem igen eller generel markedsføring.

Opbevaring af kundeoplysninger og sagsakter

Som udgangspunkt gemmer vi alle relevante oplysninger, herunder dine personoplysninger, i 5 år fra, at dit kundeforhold hos os er afsluttet. Vi sletter dog ikke personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav, f.eks. hvis der opstår en tvist eller som følge af økonomiske udeståender mellem dig og Aety, som medfører, at vi har behov for at gemme sagsakterne i længere tid end 5 år fra ophøret af dit kundeforhold.

Øvrige personoplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere kundeforholdet, vil blive slettet løbende og på det tidspunkt, hvor vi vurderer, at vi ikke længere har et sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.

Sikker behandling af personoplysninger

Aety behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Ud over at vi har adgang til dine personoplysninger, har Aety ligeledes givet adgang til en række databehandlere. Vi bruger eksempelvis databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (f.eks. backup, hosting af hjemmeside mv.), vi får løst eksternt. Etableringen af adgangene til dine oplysninger skyldes derfor alene, at databehandleren leverer en teknisk eller systemmæssig ydelse til os eller yder support på driften samt foretager fejlfinding inden for de rammer, Aety har opstillet. Opbevaring af eller etablering af adgang til oplysningerne hos databehandlerne er underlagt en række regler, og der er derfor indgået databehandleraftaler med samtlige databehandlere, der blandt andet skal sikre et passende sikkerhedsniveau, og herunder at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder overfor os som følge af, at vi behandler dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse mere herom, men du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål hertil. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. Hvis vi ikke imødekommer din anmodning i henhold til nedenstående punkter, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Ret til indsigt i egne personoplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. En anmodning om indsigt skal rettes til os, og den behøver ikke at være begrundet. Dette betyder med andre ord, at du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet er hermed, hvor vi har oplysningerne fra, hvor længe vi opbevarer dem, samt hvem vi eventuelt deler dem med.

Ret til at få rettet urigtige personoplysninger

Såfremt Aety behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at anmode os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning vil vi sørge for at få de pågældende oplysninger tilrettet/slettet.

Ret til sletning

Vi er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor vi normalt ville slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis vi ikke længere har et sagligt formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelse mod behandlingen. Der er taget højde for disse rettigheder ved fastlæggelsen af virksomhedens slettepolitikker.

Ret til at gøre indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en indsigelse fra dig, vurderer vi, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil vi har kontrolleret, om vores legitime interesser går forud for kundens interesser.

Dataportabilitet

Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne.

Klagevejledning til Datatilsynet

Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os. Du har dog også altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk.

Ændringer til denne persondatapolitik

Denne persondatapolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af ændringer i gældende regler. Denne persondatapolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Hvis ændringerne til denne persondatapolitik er indholdsmæssige eller betydelige, vil du udtrykkeligt blive informeret om det, f.eks. på Aety hjemmeside eller via e-mail.

Denne persondatapolitik er opdateret med seneste version den 14 Aug 2020 .

Har du spørgsmål ?

Send os en E-mail: info@aety.io